7 wetswijzigingen van 2023 over Arbo en regelgeving

arbo

In 2023 is er van alles veranderd op het gebied van Arbo en regelgeving. Sommige wetten zijn slechts herzien, sommige zijn volledig nieuw geïntroduceerd. Als werkgever is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. We zetten een beknopt overzicht voor u op een rij.

 

1. De richtlijn werk-privébalans herzien

Een goede balans tussen werk en privé is erg belangrijk. Dit kan leiden tot meer tevredenheid bij werknemers, een lager ziekteverzuim en positievere werkomgeving. Om een optimale balans te creëren, is er de richtlijn werk-privébalans. Deze bevat diverse principes en aanbevelingen om werknemers te helpen zowel op het werk als in hun privéleven optimaal te functioneren. Dit jaar zijn er nieuwe onderdelen in de richtlijn opgenomen. Een aantal voorbeelden:

  • Welke onderwerpen ten aanzien van werk-privébalans in de RI&E
  • Hoe u de werk-privébalans opneemt in het gezondheidsonderzoek van een bedrijfsarts (PAGO) en terugkerend medisch onderzoek van werknemers (PMO).
  • Welke organisatorische maatregelen ter preventie geadviseerd kunnen worden.
  • Welke adviezen er zijn voor zzp’ers.
  • Hoe u kunt adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

Wilt u meer weten over deze herziende richtlijn? Neem dan gerust contact met ons op! Bovenkant formulier

2. Nieuw: Wet bescherming klokkenluiders

Spelen er illegale of onethische praktijken binnen een organisatie? Dan kan een werknemer dit aan het licht brengen door met bewijzen te komen die dit ondersteunen. Deze procedure voor klokkenluiders is in 2023 echter veranderd. De Europese Richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Ieder bedrijf met vijftig of meer werknemers is nu verplicht om de klokkenluidersregeling in te voeren. Een belangrijk onderdeel uit deze wet is de ‘omgekeerde bewijslast’. Waar klokkenluiders voorheen zelf met bewijzen moesten komen die een aanklacht ondersteunen, moet nu de werkgever het tegendeel bewijzen.

3. Verordening machineproducten

In het kader van Arbo, zijn machines in 2023 nog eens onder de loep genomen. De nieuwe Europese Verordening machineproducten omvat nieuwe veiligheidseisen voor machines. De voorgaande Machinerichtlijn was flink verouderd en dekte de risico’s van nieuwe technologieën onvoldoende. Machines met AI-toepassingen voor veiligheid vallen bijvoorbeeld nu ook onder de Machineverordening. Ook is er een nieuwe lijst geïntroduceerd met machines met een hoog veiligheidsrisico. De verplichte conformiteitsbeoordeling door derden geldt nu nog maar voor zes categorieën. De nieuwe Machineverordening is in 2027 volledig van toepassing.

4. Nieuwe aanpak ongevalsonderzoek

Bent u werkgever? Dan bent u verplicht een ernstig bedrijfsongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. In 2023 is een nieuwe aanpak in werking getreden voor de afhandeling van een dergelijke melding. De arbeidsinspecteur die het bedrijf na een ongeval bezoekt, kan voorstellen dat de werkgever zelf de oorzaak van het ongeval onderzoekt. Binnen vijftien dagen zou de werkgever een verbeterplan moeten opstellen om eenzelfde bedrijfsongeval te voorkomen. Het doel van deze nieuwe aanpak is dat werkgevers leren van een ongeval en de Arbo verbeteren. Wanneer een werkgever het zelfonderzoek goed uitvoert, hoeft deze geen boete te betalen. De praktijk laat helaas zien dat een nieuw plan behoorlijke deskundigheid en tijd vergt. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op.

5. Aanvullende RI&E

In 2023 zijn de regels aangepast voor bedrijven die met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken dat ze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Minimaal tweehonderd extra bedrijven vallen nu onder de regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie- Evaluatie (ARIE). Werkgevers moeten zelf nagaan of de nieuwe regeling voor hun bedrijf geldt. ARIE-plichtige bedrijven moeten een aanvullende RI&E uitvoeren die gericht is op de beheersing van risico’s van zware ongevallen. Daarnaast moeten zij een veiligheidsbeheersysteem ontwikkelen en invoeren en een intern noodplan opstellen.

6. Pur-opleiding om Arbo te verbeteren

Iedere werknemer die met het polymeer pur werkt, moet hier voortaan een speciale opleiding voor gevolgd hebben. In purschuim zitten namelijk diisocyanaten, welke onder andere astma kunnen veroorzaken. Wanneer er alleen wordt gewerkt met producten die minder dan 0,1 gewichtsprocent diisocyanaten bevatten, geldt de opleidingsplicht niet. De werkgever moet ervoor zorgen dat de betrokken medewerkers een opleiding volgen en dat dit in het bedrijf geregistreerd wordt. De opleiding moeten medewerkers iedere vijf jaar herhalen.

7. Visies op re-integratie vastleggen

Is een medewerker langdurig ziek? Dan ligt er een re-integratietraject op tafel. Sinds 1 juli 2023 is het verplicht dat zowel de werkgever als de medewerker op meerdere momenten hun visie geven over dit traject. De meningen hierover moeten worden vastgelegd. Deze wetswijziging zou ervoor zorgen dat er meer betrokkenheid over de re-integratie ontstaat.

Heeft u vragen over één of meerdere nieuwe regelgevingen? Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag uw werkplek veiliger te maken!

Direct bellen Direct bellen