Algemene voorwaarden 

Diks Process Support B.V. 

1.   Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen van Diks Process Support B.V. (hierna: Diks Process Support) met zijn opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen – uitdrukkelijk door Diks Process Support van de hand gewezen. Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever die door Diks Process Support en opdrachtgever op een overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Diks Process Support.
 4. Diks Process Support behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

2.   Contractpartijen, opdracht

 1. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Diks Process Support toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtnemer is Diks Process Support. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer aan Diks Process Support verbonden personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 3. Diks Process Support geeft zo nodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Diks Process Support is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.
 4. Alle offertes van Diks Process Support zijn vrijblijvend. De overeenkomst (hierna ook: ‘opdracht’) komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Diks Process Support.
 5. De opdracht omvat al hetgeen tussen Diks Process Support en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, en ook datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 6. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.
 7. Diks Process Support neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Het voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit. Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.
 8. De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Diks Process Support verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.
 9. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Diks Process Support ontworpen gegevensbestand. Diks Process Support zal daarbij handelen volgens, in overeenstemming met een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 10. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.

3.   Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Diks Process Support dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Als een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Diks Process Support de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
 2. De opdracht kan door Diks Process Support– zonder opzegtermijn – worden opgezegd als de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
 3. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens schriftelijk voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Hetgeen bepaald in dit artikel geldt niet voor een opdracht of overeenkomst met betrekking tot een cursus, groepstraining of incompany training. Daarvoor gelden de bepalingen als genoemd in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 
 4. Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan Diks Process Support de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke ten minste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Diks Process Support verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Diks Process Support gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
 5. Diks Process Support is bevoegd om in plaats van de hierboven onder d. genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van Diks Process Support, nog zouden zijn verricht.
 6. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.
 7. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.
 8. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

4.   Inschakeling derden namens de opdrachtgever

 1. Diks Process Support is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken. Als dat plaatsvindt dan zal het de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 2. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Diks Process Support toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Diks Process Support is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
 4. Opdrachtgever kan haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht of overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diks Process Support overdragen. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Diks Process Support.

5.   Facturering en betaling

 1. Als en voor zover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever de (bij Diks Process Support) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.
 2. Diks Process Support is gerechtigd om in twee of drie termijnen als volgt te factureren, uitgaande van de door het bureau geraamde duur van de opdracht en hoogte van de vergoeding:
 1. 50% bij aanvaarding van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht;
 2. 40% bij aanvaarding van de opdracht, 40% halverwege de duur van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
 1. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.
 2. De door Diks Process Support na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op basis van uurtarief.
 3. Bij de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de normale secretariaatskosten inbegrepen, doch niet de reis- en verblijfkosten, evenmin als de kosten verbonden aan het gebruik van grote hoeveelheden documenten en dergelijke.
 4. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Als geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting verschuldigd.
 5. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 6. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Diks Process Support schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum.
 7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 8. Indien Diks Process Support incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.
 9. Diks Process Support heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op dat moment dat: (i.) opeisbare betalingsverplichtingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan door opdrachtgever, (ii.) opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt; (iii.) na het sluiten van de overeenkomst Diks Process Support ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat opdrachtgever de overeenkomst niet of niet tijdig zal nakomen; en/of (iv.) door vertraging aan de zijde van opdrachtgever kan niet langer van Diks Process Support worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nagekomen.

6.   Annulering

 1. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk en conform de voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en)) zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

Annulering of verplaatsing van Cursus

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Diks Process Support te allen tijde het recht om een cursus te annuleren en/of om een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en schade.
 2. Annulering van een deelname aan een cursus door opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk door opdrachtgever geschieden. Voor deze annulering geldt verder de regeling zoals omschreven in lid d tot en met g van dit artikel.
 3. Annulering door opdrachtgever of deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus.
 4. In geval van annulering door opdrachtgever of deelnemer twee (2) tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus is 75% van de deelnamekosten verschuldigd.
 5. In geval van annulering nul (0) tot twee (2) weken voor aanvang van de cursus is 100% van de deelnamekosten verschuldigd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever of deelnemer op de geplande opleidingsdag(en) niet verschijnt.
 6. Het is mogelijk een open inschrijving tot drie (3) werkdagen voor aanvang van de cursus te verplaatsen. De kosten van verplaatsen bedragen € 50,- exclusief BTW. Nadat een cursus is verplaatst, gelden voorgaande annuleringvoorwaarden niet meer en geldt, dat als na een verplaatsing een annulering volgt, door opdrachtgever of deelnemer 100% van de deelnamekosten verschuldigd is.

Annulering of verplaatsing groepstraining en incompany training

 1. Annulering van een groepstraining of incompany training door opdrachtgever kan slechts schriftelijk door opdrachtgever geschieden. Voor deze annulering geldt verder de regeling zoals omschreven in lid i tot en met o van dit artikel.
 2. Annulering door opdrachtgever kan kosteloos plaatsvinden tot zes (6) weken voor aanvang van de groepstraining of incompany training.
 3. In geval van annulering door opdrachtgever vier (4) tot zes (6) weken voor aanvang van de groepstraining of incompany training is 50% van de factuurwaarde voor de betreffende groepstraining of incompany training verschuldigd.
 4. In geval van annulering door opdrachtgever twee (2) tot vier (4) weken voor aanvang van de groepstraining of incompany training is 75% van de factuurwaarde voor de betreffende groepstraining of incompany training verschuldigd.
 5. In geval van annulering nul (0) tot twee (2) weken voor aanvang van de groepstraining of incompany training is 100% van de factuurwaarde voor de betreffende groepstraining of incompany training verschuldigd.
 6. Een op verzoek van opdrachtgever op maat gemaakte cursus, (groeps)training of incompany training kan schriftelijk (tussentijds) worden beëindigd. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat tot het tijdstip van annulering/beëindiging is uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in de zes (6) weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.
 7. In geval van annulering door opdrachtgever komen de reeds gemaakte kosten door Diks Process Support voor een accommodatie voor rekening van opdrachtgever.
 8. Het is mogelijk een groepstraining en/of incompany training te verplaatsen tot twee (2) weken voor de aanvangsdatum van de groepstraining of incompany training. De kosten van verplaatsen bedragen € 400,- exclusief BTW. Nadat een groepstraining of incompany training is verplaatst, gelden voorgaande annuleringvoorwaarden niet meer en geldt, dat als na een verplaatsing een annulering volgt, door opdrachtgever 100% van de deelnamekosten verschuldigd is.

7.   Aansprakelijkheid

 1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Diks Process Support slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Diks Process Support is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
 2. Als bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Diks Process Support dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Diks Process Support afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Diks Process Support valt of indien Diks Process Support ter zake geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat Diks Process Support desalniettemin aansprakelijk is, dan geldt dat (i.) de aansprakelijkheid van Diks Process Support voortvloeiende uit de opdracht en/of overeenkomst per gebeurtenis beperkt is tot het op grond van deze algemene voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of de overeenkomst in rekening te brengen tarief voor de opdracht. De aansprakelijkheid van Diks Process Support is immer beperkt tot € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. 
 3. Voor schade doordat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2 onder h. is de opdrachtgever aansprakelijk en niet Diks Process Support. Diks Process Support is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door het bureau bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of ander middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens Diks Process Support één jaar. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is uitgevoerd. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Diks Process Support verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever Diks Process Support aansprakelijk heeft gesteld.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Diks Process Support.
 6. Diks Process Support is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die door handelen of nalaten van een ZZP’er (werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht, zoals bedoeld in artikel 7:400 BW) is veroorzaakt aan opdrachtgever en/of aan derde(n). Opdrachtgever vrijwaart Diks Process Support van alle schade en kosten (waaronder ook de juridische kosten van Diks Process Support) indien Diks Process Support ter zake wordt aangesproken door derden.

8.   Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Diks Process Support bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Diks Process Support en/of zijn licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Diks Process Support is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever Diks Process Support voor alle door het bureau geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.
 5. Diks Process Support is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

9.   Verbod op aangaan samenwerking werknemers en ingeschakelde derden

 1. Het is opdrachtgever en/of aan opdrachtgevers gelieerde ondernemingen niet toegestaan om tijdens de overeenkomst en/of opdracht of binnen 24 maanden na beëindiging van een overeenkomst of opdracht een samenwerking aan te gaan met werknemers van Diks Process Support alsmede door Diks Process Support in het kader van de overeenkomst en/of opdracht ingeschakelde opdrachtnemers en/of ZZP’ers, tenzij opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft van Diks Process Support én opdrachtgever daarvoor een redelijke bemiddelingsvergoeding betaalt aan Diks Process Support. Met ‘samenwerking’ wordt in ieder geval bedoeld samenwerken op basis van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, enige aanstelling of inhuur van de werknemer of ingeschakelde opdrachtnemer en/of ZZP’er en/of de werknemer of ingeschakelde opdrachtnemer en/of ZZP’er werkzaamheden laten verrichten voor of ten behoeve van opdrachtgever en/of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de aard van het door de werknemer of ingeschakelde opdrachtnemer en/of ZZP’er te verrichten werk. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen bedraagt de redelijke bemiddelingsvergoeding 50% van de jaarlijkse vergoeding (inclusief vaste toeslagen) die de werknemer of ingeschakelde opdrachtnemer en/of ZZP’er gaat ontvangen bij opdrachtgever.
 2. Als de opdrachtgever op een andere wijze dan hiervoor omschreven een samenwerking met de werknemer of ingeschakelde opdrachtnemer en/of ZZP’er aangaat tijdens de looptijd van de overeenkomst/opdracht of binnen 24 maanden na de beëindiging daarvan of Diks Process Support daar niet van op de hoogte stelt voorafgaand aan de aanvang van de samenwerking, dan is opdrachtgever aan Diks Process Support – naast de fee zoals opgenomen in artikel 9 lid a – een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- (exclusief BTW) per overtreding en van € 2.500,- (exclusief BTW) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Diks Process Support kan ervoor kiezen om naast de boete ook nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Diks Process Support is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de woonplaats van Diks Process Support zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij Diks Process Supporter de voorkeur aan geeft de opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

11.  Klachtenprocedure

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. 
  2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

12.  Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Diks Process Support redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Diks Process Support verhinderen of beperken.
 2. In het geval dat Diks Process Supportdoor overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Diks Process Support het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Diks Process Support gehouden is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 3. In het geval dat Diks Process Support ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Diks Process Supportgerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Diks Process Support te voldoen.